Wat is het Streekplatform Kempen?

De Kempense lokale besturen, provincie Antwerpen, politieke partijen, sociale partners en regionale stakeholders verbinden zich met het Streekplatform Kempen in een actiegericht netwerk dat de sociaaleconomische streekontwikkeling versterkt. Het nieuwe samenwerkingsverband is actief in het arrondissement Turnhout, inclusief Heist-op-den-Berg en Nijlen. Het doel is om met één stem de Kempen te versterken.

Een snelle blik op onze werking krijgt u via dit filmpje2016-11-17-09_41_23-streekplatform-kempen

De vzw Streekplatform Kempen werd opgericht op 11 april 2016.

Streekpact – het toekomstplan van de Kempen

Een belangrijke opdracht van het Streekplatform is de opmaak van een gezamenlijke toekomstvisie voor de sociaaleconomische ontwikkeling van de streek. In 2013 werd een Streekpact opgemaakt met de stakeholders in de streek. Het zet de krijtlijnen uit van onze gemeenschappelijke ambitie en het formuleert concrete doelstellingen en actiepunten. Het huidige Streekpact: kansen creëren, krachten bundelen loopt nog tot 2018.

DYNAK – Dynamisch Actieplan Kempen

Het Streekplatform werkt ook verder op het Dynamisch Actieplan Kempen, afgekort DYNAK. Met DYNAK werden de Kempense slimme specialisatiemogelijkheden in kaart gebracht. Unieke know-how waarover we in de regio beschikken en waar op middellange en lange termijn economische innovatiemogelijkheden liggen. In 2015 werd DYNAK uitgebreid tot een volwaardig economisch acceleratie- en koepelprogramma voor de regio.

Kerndomeinen

Het Streekplatform Kempen werkt op de 5 speerpunten van het Streekpact Kempen:

 • Ondernemen, innoveren en internationaliseren
 • Leren en Werken
 • Welzijn en zorg
 • Ruimte om te ondernemen en mobiliteit
 • Groene en duurzame Kempen

Daarnaast is er ook regionale werking rond Nucleair Veilige Kempen.

De acties zijn beschreven in het projectplan van het Streekplatform Kempen. Dat vindt u hier.

Het jaarprogramma 2019 kan u hier nalezen.

Voor elk van de 5 actiedomeinen zijn trekkers aangeduid en is een governance op maat ontwikkeld. De trekker is verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van het projectplan. Hij doet dit samen met een projectgroep van stakeholders. Onderstaande figuur vat dit samen:

Prezi-07_Page_1

Financiering

Het Streekplatform Kempen ontvangt voor de periode 2016-2019 cofinanciering van de Vlaamse overheid via het ESF (Europees Sociaal Fonds). De personeelskost wordt mee gefinancierd door IOK en provincie Antwerpen.

Historiek

Met de conceptnota van 23 juli 2015 ‘Naar een versterkt streekbeleid en bovenlokaal werkgelegenheidsbeleid’ beoogde Vlaams minister van werk, economie, innovatie en sport de SERR/RESOC structuur te heroriënteren en meer daadkrachtig te maken. Het lokale draagvlak moest versterkt worden en de betrokkenheid en engagement van de lokale actoren en het middelveld moest vergroot worden. De conceptnota zet in op het lokale initiatief van steden en gemeenten om sterke partnerschappen en projecten te initiëren op maat van de regio. De Conferentie van Kempense Burgemeesters nam het initiatief om een nieuwe structuur uit te tekenen en draagvlak in de regio te zoeken.

In december 2015 heeft de Vlaamse overheid een ESF-oproep gelanceerd om het streekbeleid in Vlaanderen te versterken door actiegerichte samenwerkingsverbanden te financieren. Het Streekplatform Kempen heeft op deze oproep ingetekend in april 2016. Goedkeuring werd verkregen begin juli 2016.

Vóór de oprichting van het Streekplatform Kempen in april 2016 werd streekontwikkeling in de regio opgenomen door SERR/RESOC Kempen. In het decreet van 7 mei 2004  wordt het wetgevend kader van de SERR/RESOC’s uitgetekend. SERR stond voor de sociaaleconomische raad van de regio Kempen. Het was het overlegorgaan van de sociale partners. Met dit overleg gaf de SERR regionale stimulansen op vlak van tewerkstelling en opleiding. Hierbij werd specifieke aandacht besteed aan de duurzame tewerkstelling van kansengroepen. RESOC was het regionaal sociaaleconomisch overlegcomité van de Kempen. Het bracht de lokale besturen en sociale partners samen.

Voor de SERR/RESOC-werking werd streekontwikkeling waargenomen door verschillende andere organisaties. Reeds in 1998 was er een Streekplatform Kempen actief waarin sociale partners en overheid werkten aan de economische ontwikkeling van de regio. Het subregionale tewerkstellingscomité (STC) verzamelde de sociale partners en zette in op werkgelegenheid en opleiding.In het kader van het Kerntakendebat en het debat inzake Interbestuurlijke Samenwerking werd met het decreet van 7 mei 2004  besloten het Streekplatform en STC om te vormen tot  RESOC en SERR.

Wie is het Streekplatform Kempen?

Het Streekplatform Kempen wordt bestuurd door een Task Force. Deze is 3-ledig samengesteld:

 • Vertegenwoordiging van lokale besturen en provinciebestuur
 • Vertegenwoordiging van sociale partners
 • Vertegenwoordiging van politieke partijen

De Task Force is de motor van het Kempense streekbeleid. Zij bewaakt de streekvisie en de uitvoering van het projectplan. De Task Force organiseert de beleidsbeïnvloeding en de belangenbehartiging voor de regio.

 • Voorzitter: Ward Kennes (voorzitter Conferentie van Kempense Burgemeesters, burgemeester van Kasterlee)
 • 1ste ondervoorzitter: Tine van der Vloet (Vlaams parlementslid voor N-VA)
 • 2de ondervoorzitter: in te vullen
 • Secretaris: Kris Vreys (IOK)

Hierbij vindt u een overzicht van de bestuurders:

Lokale besturen Ward Kennes Conferentie van Kempense burgemeesters
Inge Van Goubergen IOK
Eric Nysmans Welzijnszorg Kempen
Kris Vreys IOK
Kathleen Helsen Provincie Antwerpen
Jan De Haes Provincie Antwerpen
Sociale partners Tom Laveren Voka
in te vullen Unizo
Michiel Sels Boerenbond
Lieve Cox ACV
Iris Baetens ABVV
Wim Storms ACLVB
Politieke partijen Tine van der Vloet N-VA
Marianne Verhaert Open VLD
Tinne Rombouts CD&V
Jan Bertels Sp.a
Kim Buyst Groen
Reccino Van Lommel Vlaams Belang

De Algemene Vergadering bestaat uit een vertegenwoordiging van elk van de 29 gemeentebesturen en de leden van de Task Force aangevuld met relevante streekorganisaties.

Voor een overzicht van de leden van de Algemene Vergadering: klik hier

Daarnaast is ook de mogelijkheid gecreëerd om een Dagelijks Bestuur bijeen te roepen. Dit gebeurt enkel in uitzonderlijke omstandigheden. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:

 • Voorzitter
 • 1ste ondervoorzitter
 • 2de ondervoorzitter
 • Vertegenwoordiger vakbonden
 • Vertegenwoordiger provinciebestuur
 • Secretaris
 • Coördinator

Streekteam

Het kernteam wordt gevormd door de coördinator en stafmedewerker. Zij worden bijgestaan door experten uit de pijlerwerkingen:

 • Pijler ondernemen, innoveren en internationaliseren: Myriam Heeremans (Voka Mechelen – Kempen) en UNIZO provincie Antwerpen
 • Pijler leren en werken: Lieve Cox (ACV provincie Antwerpen)
 • Pijler ruimte om te ondernemen en mobiliteit: Nancy Peeters (IOK)
 • Pijler welzijn en zorg: Severine Appelmans (Welzijnszorg Kempen)
 • Pijler groene en duurzame Kempen: Ellen Leys (IOK) en Wim Poelmans (Rurant)
 • provincie Antwerpen: Rob Goris

Contact

Antwerpseweg 1
2440 Geel

014/562 761

streekplatformkempen@iok.be